Info om stipendierna

Välkommen att söka stipendier!

Hiertanämnden fördelar i år drygt 1,3 miljoner kronor i stipendier. De flesta stipendierna är avsedda för Publicistklubbens medlemmar, ett par stipendier kan sökas också av icke medlemmar, som Olle Engqvist-stipendiet från Stockholms byggnadsförening.

 

Vad är stipendierna till för?

För studier och förkovran inom det journalistiska yrket. Högskolestudier i Sverige prioriteras inte. Stipendium får av skatteskäl inte täcka inkomstbortfall.

Vilka är villkoren för att få stipendium?

Ett års betalt medlemskap i PK är ett krav för alla fonder utom två (se listan). Årets avgift ska ha betalats senast den 30 oktober.

Vem bedömer ansökningarna?

Det gör Hiertanämndens 13 medlemmar som utses av Publicistklubbens årsmöte och PK:s kretsföreningar.

I bedömningen tar nämnden hänsyn till:

• syftet med stipendiet
• studieplanens utformning
• kostnadskalkylens rimlighet
• sökandens antal år i journalistyrket
• tidigare stipendier.

Ansökan skall vara väl genomförd.

Måste man ange vilken fond man söker ur?

Det är inte nödvändigt. Hiertanämnden prövar ansökan mot alla fonders stadgar. Den som speciellt söker Olle Engkvistpriset bör ange detta. Hiertanämnden föreslår kandidater, men en särskild stipendienämnd vid Stockholms Byggnadsförening fattar slutgiltigt beslut.

Hur mycket kan man söka?

Det sökta beloppet vägs mot ändamål och kostnadskalkyl. Lars Johan Hiertas stipendium är det enskilt största stipendiet och motsvarar 100 000 kronor. Det ges till en sökande. Av praxis beviljas inga PK-stipendier som överstiger detta.

När fattas beslut om stipendierna?

Vid Hiertanämndens sammanträde den 22 och 23 januari.

När får jag besked?

Stipendiatlistan läggs ut på PK:s webb. Om du fått stipendium informeras du också personligen per mail.

När ska stipendiet tas ut?

Det ska utnyttjas inom ett år från den 23 januari. Uppskov beviljas bara i undantagsfall och beviljas med högst tre månader och endast efter skriftlig ansökan.

Övriga villkor: Stipendierapport samt kostnadsredovisning med kvitton lämnas in senast 31 mars, mailas till hiertanamnden@multiek.se. Stipendiat är återbetalningsskyldig för ej styrkta kostnader.

Att tänka på när du skriver din stipendieansökan:

1. Beskriv tydligt vad du vill göra. Det är inte mängden ord som räknas, utan att det framgår att du har en genomtänkt idé.
2. Motivera gärna varför just du ska göra den/åka på denna konferens/gå den här kursen.
3. Om du exempelvis vill gå en språkkurs – berätta gärna vilken nytta du kommer att ha av just franska/persiska/mandarin eller vilket språk det nu är du vill lära dig.
4. Gör en ekonomisk kalkyl som ligger så nära verkligheten som möjligt. Exempelvis ska hotell- och resekostnader vara aktuella priser.
5. Du kan inte få ersättning för förlorad arbetsinkomst, inte heller för mat. Däremot för resor, boende, kursavgifter och vissa andra kostnader som krävs för att du ska kunna genomföra ditt projekt.

Hiertanämnden ser fram emot din ansökan senast 30 november 2023!

Hiertanämnden
c/o Föreningshuset Sedab AB
Lumaparksvägen 7
120 31 Stockholm

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.