Info om stipendierna

Välkommen att söka stipendier!

Hiertanämnden fördelar varje år drygt 1,5 miljoner kronor i stipendier främst avsedda för Publicistklubbens medlemmar. Tre fonder är öppna för publicister utanför PK. Sida-stipendierna är på närmare 1,5 miljoner kronor och Olle Engqvist-stipendierna på 400 000 kronor. Sammantaget blir det nästan 3 miljoner kronor.

Du kan söka stipendium enbart via PK:s hemsida via den här länken under november.

Här finns information om de olika stipendierna.

Vad är stipendierna till för?

För studier och förkovran inom det journalistiska yrket. Högskolestudier i Sverige prioriteras inte. Stipendium får av skatteskäl inte täcka inkomstbortfall.

Vilka är villkoren för att få stipendium?
Ett års betalt medlemskap i PK är ett krav för alla fonder utom tre (se listan). Årets avt ska ha betalats senast den 30 oktober.

Vem bedömer ansökningarna?

Det gör Hiertanämndens 13 medlemmar som utses av Publicistklubbens årsmöte och PK:s kretsföreningar.

I bedömningen tar nämnden hänsyn till:

• syftet med stipendiet

• studieplanens utformning

• kostnadskalkylens rimlighet

• sökandens antal år i journalistyrket

• tidigare stipendier.

Ansökan skall vara väl genomförd.

Måste man ange vilken fond man söker ur?

Det är inte nödvändigt. Hiertanämnden prövar ansökan mot alla fonders stadgar. Den som speciellt söker Olle Engkvistpriset bör ange detta. Hiertanämnden föreslår kandidater, men en särskild stipendienämnd vid Stockholms Byggnadsförening fattar slutgiltigt beslut.

Hur mycket kan man söka?

Det sökta beloppet vägs mot ändamål och kostnadskalkyl. Lars Johan Hiertas stipendium är det enskilt största stipendiet och motsvarar 50 000 kronor. Det ges till en sökande. Av praxis beviljas inga PK-stipendier som överstiger detta.

När fattas beslut om stipendierna?

Vid Hiertanämndens sammanträde den 22 och 23 januari.

När får jag besked?

Stipendiatlistan läggs ut på PK:s webb. Om du fått stipendium informeras du också personligen per brev.

När ska stipendiet tas ut?

Det ska utnyttjas inom ett år från den 23 januari. Uppskov kan i undantagsfall beviljas med högst tre månader och endast efter skriftlig ansökan. Projekttiden för stipendierna som delas ut 2021 och 2022 har på grund av coronapandemin förlängts till två år, och de ska alltså utnyttjas inom två år från den 23 januari.

Övriga villkor: Efter avslutad förkovran ska stipendiaten inom två månader lämna in en stipendierapport, både i digital form för publicering på PK:s webb och på papper. För att inte bli återbetalningsskyldig ska stipendiat styrka sina kostnader med originalhandlingar.

Ansökan lämnas på PK:s hemsida senast den 30 november klockan 24:00 (strikt deadline!)

Att tänka på när du skriver din stipendieansökan:

  1. Ha en tydlig idé om vad du vill göra. Det är inte mängden ord som räknas, utan att det framgår att du har en genomtänkt idé.
  2. Motivera gärna varför just du ska göra den/åka på denna konferens/gå den här kursen.
  3. Om du exempelvis vill gå en språkkurs – berätta gärna vilken nytta du kommer att ha av just franska/persiska/mandarin eller vilket språk det nu är du vill lära dig.
  4. Gör en rimlig ekonomisk kalkyl.
  5. Tänk på att du inte kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst. Däremot för resor, boende, kursavter och andra utter som krävs för att du ska kunna genomföra ditt projekt.

Hiertanämnden ser fram emot din ansökan!

Hiertanämndens kansli

Föreningshuset

Virkesvägen 26

120 30 Stockholm

Tel. 08-121 513 24

Erik Fichtelius, ordförande

KOM IHÅG!

• Ansökan ska vara inne senast den 30 november klockan 24:00.

• Den som söker Olle Engkvist-pris bör ange detta.

Du kan söka stipendium enbart via PK:s hemsida via den här länken.

Här finns information om de olika stipendierna.

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.