Publicistklubbens stadgar

§ 1 Syfte

Publicistklubbens främsta uppgift är att slå vakt om tryck- och yttrandefriheten. Publicistklubben skall värna om en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften, initiera och stimulera till debatt i publicistiska frågor och främja ett fritt meningsutbyte. Klubben behandlar frågor som rör medie- och yrkesetiska normer och är en av huvudmännen för det medieetiska systemet.

§ 2 Medlemskap

Medlemskap beviljas journalister, fotografer, författare och andra som bedriver publicistisk verksamhet. Verksamma lärare och forskare samt studenter vid journalistutbildningar kan också bli medlemmar. I undantagsfall kan annan person inväljas.

Beslut om medlemskap fattas av styrelsen för stockholmskretsen som kan delegera detta till respektive kretsstyrelse.

Medlem som verkar i strid med klubbens stadgar kan uteslutas. Beslut om detta fattas av styrelsen för stockholmskretsen. Uteslutningen kan överklagas till PK Sverige.

§ 3 Kretsföreningar

Publicistklubbens medlemmar indelas i sju kretsar: Stockholmskretsen (Stockholms och Uppsala län), Norra kretsen (Jämtlands, Gävleborgs och Västernorrlands län), Västra kretsen (Västra Götalands och Hallands län), Södra kretsen (Skåne, Blekinge och Kronobergs län), Mellersta kretsen (Västmanlands, Örebro, Dalarnas, Värmlands och Södermanlands län), Östra kretsen (Östergötlands, Gotlands, Jönköpings och Kalmar län) och Västerbottenskretsen (Västerbottens och Norrbottens län). En krets kan anta en egen stadga inom ramen för Publicistklubbens gemensamma stadgar.

§ 4 PK Sverige

För att besluta i gemensamma angelägenheter bildar kretsarna samarbetsorganet PK Sverige. PK Sverige består av ordförandena i kretsarna eller deras ställföreträdare samt skattmästaren, sekreteraren och två representanter för Stockholmskretsen.

Ordförande i stockholmskretsen är ordförande även i PK Sverige.
PK Sverige sammanträder normalt två gånger per år och beslutar om:
1. Yttrande över ändring av Publicistklubbens gemensamma stadgar.
2. Gemensamma ekonomiska frågor.
3. PK:s priser.
4. PK:s representation i externa organ.

5. Årsavgift för medlemskap i Publicistklubben.

PK Sverige delegerar i övrigt skötseln av Publicistklubben till styrelsen för Stockholmskretsen.

§ 5 Tillträde vid klubbsammankomst

Kretsstyrelsen kan besluta att klubbsammankomst ska hållas stängd för ickemedlemmar

§ 6 Medlemsavgift

Medlemsavgift fastställes av PK Sverige.

§ 7 Räkenskaper

Kretsens räkenskaper föres för kalenderår. Bokslut skall fastställas avstyrelsen senast fem veckor före årsmötet. Bokslut och verksamhetsberättelse skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast tre dagar före årsmötet.

§ 8 Styrelse
Kretsens angelägenheter handhas av en styrelse, som äger företräda klubben i överensstämmelse med i dessa stadgar angivna syften. Styrelsen skall uppgöra program för verksamheten, förbereda ärenden till sammanträdena, verkställa klubbens beslut samt handha klubbens ekonomi. Firma tecknas av styrelsen i dess helhet, men styrelsen kan också välja att delegera firmateckningsrätten.

§ 9 Styrelsens sammansättning

Kretsarnas styrelse ska bestå av minst fem och max tio ledamöter. Ordföranden väljs på ett år medan övriga styrelseledamöter väljs omlott på två år, vilket innebär att hälften av ledamöterna står i tur för omval varje år.

Ordföranden och skattmästaren väljs separat av årsmötet. Styrelsen fördelar i övrigt inom sig funktionerna som sekreterare, klubbmästare, programsekreterare och förvaltare av stipendie- och understödsfonderna.

Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande.

Fråga som väckes vid klubbsammanträde kan av ordförande hänskjutas till beredning av styrelsen.

Förvaltningen av kretsens ekonomiska tillgångar ska försäkras till fullt värde.

§ 10 Valnämnd

Vid årsmötet utses ordförande och minst två andra ledamöter i valnämnden. Nämnden skall förbereda alla stadgeenliga val utom till valnämnden. Den skall förvissa sig om att föreslagna personer är valbara och har möjlighet att fullgöra åtaget uppdrag. Fyllnadsval till valnämnden görs av medlemsmöte, eller om detta inte är möjligt, av kretsens styrelse.

§ 11 Årsmöte

Årsmöte i kretsarna hålls före april månads utgång. Kallelse ska utgå minst 28 dagar före årsmötet. Motioner ska lämnas till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden upptas:

1. Utseende av justeringsmän vid mötet.
2. Fråga om kallelse till sammanträdet skett i behörig ordning.
3. Styrelsens berättelse.
4. Revisorernas berättelse.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Fråga om arvode till styrelsens ledamöter och revisorerna.
7. Val av ordförande och skattmästare.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.

9. Val av styrelseledamöter.

10. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.

11. Val av ledamöter till Hiertanämnden.

12. Val av ordförande och ledamöter i valnämnden.
13. Motioner och övriga ärenden.

§ 12 Styrelsevalet

Valnämndens förslag till styrelse skall offentliggöras senast tre veckor före årsmötet. Annat förslag än valnämndens skall senast en vecka före årsmötet ha tillställts sekreteraren, som omgående bekantgör det.
Endast den kan väljas, som blivit i förväg föreslagen och förklarat sig villig att motta uppdraget. Vid ordförandevalet kan varje medlem rösta skriftligt. Röstsedel i slutet kuvert, åtföljt av öppen namnsedel med personlig namnteckning, tillställes då sekreteraren senast dagen före valet. Är fler föreslagna än som skall väljas sker val med slutna sedlar. Vid valen gäller enkel majoritet. Mellan lika röstetal skiljes genom lottning. Skulle vid ordförandeval med fler än två kandidater ingen av dessa erhålla mer än hälften av de angivna rösterna, skall en ny omröstning äga rum vid mötet mellan de två kandidater som fått flest röster. Om styrelsen finner att ledamots avgång under mandattiden kräver kompletteringsval, skall valnämndens förslag jämte tiden för medlemsmötet då fyllnadsvalet ska hållas tillkännages minst fyra veckor före valet.

§ 13 Stipendieärenden

Vid årsmötet väljer stockholmskretsen sammankallande och sju ytterligare ledamöter i Hiertanämnden. Övriga kretsar utser en ledamot vardera.

Nämnden är Publicistklubbens organ för stipendieärenden och har till uppgift
Att utlysa tillgängliga stipendier.
Att granska inkomna ansökningar.
Att fördela stipendierna och att avge förslag i de fall, där stipendiebestämmelserna anger att styrelsen skall utse stipendiat.
Att offentliggöra fördelningen av stipendierna.
Att tillsätta klubbens representanter i utomstående stipendienämnder.
Nämnden är i sin verksamhet bunden av de av klubben antagna Allmänna bestämmelser för Publicistklubbens stipendie-fonder. Dessa är, såvitt icke annat föreskrivits, tillämpliga såväl på klubbens stipendiefonder som på de tillfälliga stipendier vilka står till klubbens förfogande. Klagan mot nämndens beslut i stipendieärenden kan icke föras. Nämndens verksamhet skall redovisas i klubbens årsbok. Dess handlingar är klubbens egendom.

§ 14 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan endast göra genom likalydande beslut vid två medlemsmöten varav ett är årsmöte.

Antagna den 7 augusti 1874. Reviderade den 8 februari 1907, den 7 februari 1908, den 10 februari 1922, den 13 februari 1926, den 10 februari 1934, den 9 februari 1935, den 12 februari 1938, den 5 februari 1952, den 4 februari 1960, den 12 mars 1963, den 30 mars 1967, den 7 april 1970, den 30 mars 1971, den 7 april 1975, den 15 april 1985, den 7 maj 1992, den 6 april 1995, den 29 april 1996, den 7 april 1997, den 18 maj 1998, den 26 april 1999, den 10 april 2000, den 23 april 2001, den 15 april 2002, den 18 april 2005, den 27 april 2015, den 24 april 2017, den 29 maj 2023.

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.