Dagordning för årsmöte i Publicistklubbens Stockholmskrets 7/9 kl 17.00

Av: Anna Gullberg 7 september 2020
 1. Årsmötets öppnande.
 2. Val av mötesordförande.
 3. Val av justeringsmän.
 4. Årsmötets utlysning.
 5. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Fråga om arvode till styrelsens ledamöter och revisorer.
 9. Val av ordförande och skattmästare.
 10. Val av styrelseledamöter.
 11. Fastställande av antal styrelseledamöter.
 12. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
 13. Val av ledamöter till Hiertanämnden.
 14. Motioner och övriga ärenden.
 15. Årsmötet avslutas.

Medverkan kan ske fysiskt i begränsad utsträckning på grund av coronarestriktioner – ett 40-tal medlemmar har föranmält sig. Digitalt kan medlemmar medverka genom föranmälan till matsj.larsson@dn.se senast kl 15.00.

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.