PK höll årsmöte

Av: Administratör 20 april 1998

På årsmötet på Berns i Stockholms föreslogs följande personer såsom ledamöter i PK:s styrelse 98/99:

 • Ordförande: Arvid Lagercrantz, frilans, omval
 • Sekreterare: Jan Lindström, Expressen, omval
 • Skattmästare: Thorbjörn Spängs, Dagens Nyheter, omval
 • Programsekreterare: Maria Trädgårdh, Aftonbladet, omval
 • Klubbmästare: Malin Siwe, Veckans Affärer, omval
 • Fondförvaltare: Lennart Hagman, Svenska Grafikbyrån, omval
 • Anita Kratz, Svenska Dagbladet, nyval
 • Maria Eksedler, Ekot, Sveriges Radio, omval
 • Eva Landahl, Aktuellt, Sveriges Television, nyval
 • Niclas Grunewald, TV4 Nyheterna, omval

Förslag till Hiertanämnden:

 • ordförande Marie Alrutz, Frilans, omval
 • Sekreterare VAKANT
 • Lennart Arnstad, Aftonbladet, omval
 • Yvonne Ingman, Dagens Industri, omval
 • Helena Gissén. TV 4, Nyheterna, nyval
 • Kerstin Kåll, Dagens Nyheter, omval
 • Lillemor Melsted Ahlmark, TT, omval
 • Erik Ridderstolpe, Ekot, Sveriges Radio, omval
 • Revisorer: Eva-Lena Ahlqvist, Dagens Industri, omval, Mats J Larsson, Aktuellt, Sveriges Television, Suppleant Thomas Michelsen, Dagens Nyheter, omval

Utöver valen av styrelser till PK och Hiertanämnd föreslog PK:s styrelse en ändring av organisationen vilket innebär en stadgeändring:

§ 1
oförändrad

§ 2
Medlemsskap
Medlemskap beviljas företrädesvis yrkesverksamma journalister och fotografer i press, radio, TV, nyhetsbyrå, nyhetsbrev, datorförmedlade nyhets- eller opinionsmedler under redaktionell ledning samt etablerade författare. Inträde kan även beviljas personer som under flera år medarbetat i medier med journalistiska eller litterära bidrag samt lärare och forskare med inriktning på massmedia. I undantagsfall kan annan person inväljas efter diskussion och beslut av respektive krets styrelse. Medlem som verkar i strid med klubbens stadgar kan uteslutas genom beslut av PK Sverige.(se § 4). Medlem som ej betalar sin medlemsavgift utesluts.

§ 3
Kretsföreningar
Publicistklubbens medlemmar indelas i sex kretsar: Stockholmskretsen, Norra kretsen, Västra kretsen, Södra kretsen, Mellersta kretsen och Östra kretsen. Minst 25 medlemmar kan bilda en egen sektion inom en krets. Varje krets antar sin egen stadga för sin lokala verksamhet men innehåller även en gemensam del.

§ 4
PK Sverige
För att besluta i gemensamma angelägenheter bildar kretsarna samarbetsorganet PK Sverige, som sammanträder minst två gånger per år. PK Sverige består av ordförandena i de sex kretsarna eller deras ställföreträdare samt skattmästaren, sekreteraren och två representanter för Stockholmskretsen. Ordförande i stockholmskretsen är ordförande även i PK Sverige.
PK Sverige beslutar om:
1. Förslag till ändring av gemensamma stadgar.
2. Gemensamma ekonomiska frågor.
3. PK:s priser.
4. Ärenden av allmänt publicistiskt intresse.
5. PK:s representation i andra organ.
PK Sverige delegerar i övrigt skötseln av Publicistklubben till styrelsen för Stockholmkretsen.

§14
Alla medlemmar av Hiertanämnden föreslås vara ordinarie medlemmar.

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.