Publicistklubbens integritetspolicy - i enlighet med GDPR

Av: Malin Ekman 24 maj 2018

Publicistklubbens integritetspolicy

 1. Allmänt

I Publicistklubbens integritetspolicy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter föreningen samlar in, varför vi samlar in informationen, hur du kan ha kontroll över informationen som sparas av oss och hur du kan ta kontakt med föreningen. I enlighet med dessa villkor är Publicistklubben och ansvarar därmed för att behandling sker utefter rådande lagstiftning.

Föreningens främsta uppgift är att slå vakt om tryck- och yttrandefriheten. Publicistklubben skall värna om en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften, initiera och stimulera till debatt i publicistiska frågor och främja ett fritt meningsutbyte. Klubben behandlar frågor som rör medie- och yrkesetiska normer och är en av huvudmännen för det medieetiska systemet” (§ 1 ”Syfte” i PK:s stadgar).

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Publicistklubben (organisationsnummer 802002-7325) är personuppgiftsansvarig för hantering av de personuppgifter som behövs för att möjliggöra föreningens löpande verksamhet.

 1. Dessa personuppgifter hanterar vi

Publicistklubben samlar in exempelvis namn, postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress samt personnummer. Publicistklubben kan komma att uppdatera dina uppgifter från offentliga register, till exempel SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla aktuell registervård. Medlemmen är dock ytterst ansvarig för att uppdatera sina egna uppgifter, exempelvis vid flytt eller byte av telefonnummer genom att kontakta föreningen med dessa uppdateringar.

 1. Syftet med personuppgiftshanteringen

Publicistklubben måste kunna nå våra medlemmar för att:

 • Hålla kontakt och kommunicera kring kallelser till medlemsmöten, årsmöten, nyhetsbrev med stipendietips, etcetera.
 • Administrera ekonomiska transaktioner, exempelvis medlemsavgifter, insamlingar med mera.

Publicistklubben är därför personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som behövs vid exempelvis följande tillfällen:

 • Medlemskap.
 • Föreningsadministration.
 • Deltagande i föreningens verksamhet.
 • Sammanställning av statistik och uppföljning.
 • Kontakter med medlem.
 • Besök på vår webbplats.
 • Prenumerationer på våra digitala nyhetsbrev eller andra medlemsutskick.
 • Publicering av material på webbplats och sociala medier.
 1. Dessa delar vi personuppgifterna med

Föreningshuset Sedab AB hanterar Publicistklubbens medlemsinformation. Verksamheten är Sveriges största leverantör av administrativa tjänster för den ideella sektorn. En del av din medlemsavgift finansierar hanteringen av dina egna personuppgifter. Detta för att föreningen ska kunna hantera exempelvis distribution av e-post och medlemsinformation. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess. Publicistklubben kan även vid behov dela med sig av information till övriga företag eller andra leverantörer som behandlar data på uppdrag av föreningen. Publicistklubben förbinder sig till att ha giltiga personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga leverantörer, däribland Föreningshuset. Varje separat krets av Publicistklubben har ansvar för sina respektive kretsmedlemmars information. Övriga lokala kretsar har ingen insyn eller tillgång till denna information.

 1. Den juridiska grunden för personuppgiftsbehandlingen

I och med att du ansökt om medlemskap och betalat medlemsavgift under de senaste åren registreras och lagras uppgifter om dig för att behandlas för angivna syften. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandling är uppfyllande av avtal, berättigat intresse, rättslig förpliktelse eller samtycke. Personuppgiftsbehandlingen sker enligt existernade lagstiftning.

 1. Så här länge sparar vi dina personuppgifter

Publicistklubben kommer att genomföra en bedömning årsvis eller vid behov om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

 1. Rättigheter

Du som är registrerad av Publicistklubben har flera rättigheter:

 • Begära registerutdrag avseende föreningens sammanställning av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag skyndsamt förse dig med en kopia av de personuppgifter som är registrerade. Kontakta kretsens styrelseledamot som är ansvarig för medlemsfrågor.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.
 • Du har rätt att få dina uppgifter raderade vid aktiv uppsägning av medlemskap eller efter två års inaktivitet.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen.

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.