Välkommen till årsmötet den 15 april

Av: Christina Kennedy 2 april 2013

KALLELSE TILL PUBLICISTKLUBBENS ÅRSMÖTE
måndagen 15 april 2013 kl 18.00
Café Panorama, Kulturhuset

DAGORDNING
1. Årsmötet öppnas
2. Val av mötesordförande
3. Val av justeringsmän
4. Val av mötessekreterare
5. Fråga om kallelse till mötet har skett i behörig ordning
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens berättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fråga om arvode till styrelsens ledamöter och revisorerna
11. Val av ny styrelse
12. Val av revisorer och en revisorssuppleant
13. Val av Hiertanämnden
14. Utseende av valnämnd
15. Övriga ärenden
inkl Fastställande av medlemsavgift. Styrelsens förslag är höjning till 325 kr / år
16. Årsmötet avslutas

Valnämndens förslag till styrelse finns här.

PK-styrelsens förslag till ny valnämnd:
ordf Stig Fredrikson, omval
Olle Zachrison, SvD, omval
Ewa Stenberg, DN, omval
Kerstin Brunnberg, omval
Karin Olsson, Expressen, omval

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.