Kallelse till årsmöte 2023

Av: PK Stockholm 28 mars 2023

Välkomna till årsmöte i Publicistklubben som hålls måndagen den 24 april klockan 17.00 på Södra teatern i Stockholm. Medlemmar i Publicistklubben som betalt årsavgiften för 2022 kan delta och har rösträtt på årsmötet.

Dagordning

 1. Årsmötet öppnas av sittande ordförande.
 2. Val av mötesordförande.
 3. Val av mötessekreterare.
 4. Val av två justeringsmän.
 5. Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning.
 6. Styrelsens berättelse om det gångna året - verksamhetsberättelsen och årsredovisningen.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fråga om arvode till styrelsens ledamöter och revisorerna.
 10. Val av ordförande och skattmästare.
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 12. Val av styrelseledamöter.
 13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
 14. Val av ledamöter till Hiertanämnden.
 15. Val av ordförande och ledamöter i valnämnden.
 16. Motioner och övriga ärenden.
 17. Mötet avslutas.

Motioner ska mejlas till sekreteraren Mats J Larsson (matsjlarsson1@gmail.com) senast 14 dagar före årsmötet, det vill säga senast den 10 april.

Enligt stadgarna ska annat förslag än valnämndens ha tillställts sekreteraren senast en vecka före årsmötet (sista dag den 17 april). Detta sker i så fall också med ett mejl till sekreteraren.

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.