Religionsdebatt och årsmöte i PK Södra

Av: Christina Kennedy 13 mars 2013

PK:s Södra krets bjuder in till debatt och årsmöte måndagen den 18 mars.
Plats: Moriskan.
Tid: kl 18.00

Debatt om religionskunskapen på landets redaktioner – är alla journalister religiösa analfabeter?

I panelen:
Nadia Jebril, journalist och programledare
Elisabeth Sandlund, debattredaktör på Dagen
Åsa Furuhagen, producent på Människor och Tro
Andreas Ekström, kulturjournalist på Sydsvenskan

Debatten sänds direkt på http://bit.ly/pkstv

DESSUTOM: Årsmöte för PK Södra.
Läs verksamhetsberättelsen här.

Förslag till dagordning
1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
5. Fråga om kallelse till sammanträdet skett i behörig ordning
6. Godkännande av dagordningen
7. Styrelsens berättelse för föregående verksamhetsår
8. Kassaberättelse för föregående verksamhetsår
9. Revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår
10. Ansvarsfrihet för styrelsen
11. Bestämmande av årsavgift
12. Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorerna
13. Eventuella propositioner
14. Eventuella motioner
15. Val av klubbordförande
16. Val av styrelseledamöter
17.Val av två revisorer och en revisorssuppleant
18. Val av valberedning
19. Val av kretsrepresentant i Publicistklubbens Sverigestyrelse och Hiertanämnden
20. Övriga ärenden
21. Årsmötet avslutas

Valberedningens förslag till ny styrelse:

OMVAL:
Per Svensson – ordf
Erika Oldberg
Richard Martinsson

NYVAL:
Anna Palmehag
Emilia Olofsson
Heidi Avellan
Ehsan Noroozi
Magnus Aspegren

OMVAL REVISORER
Johan Wessman
Ulf R Johansson

Bli medlem i Publicistklubben

Publicistklubben har nyligen fördelat drygt två miljoner kronor i stipendier. Vill du i framtiden vara med och dela på dessa behöver du vara medlem.